Disclaimer

Disclaimer

Toepasselijkheid Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van de Website van Colours & Coatings. Indien u niet akkoord gaat met de toepassing en/of inhoud van (een deel van) deze Algemene gebruiksvoorwaarden mag u (de informatie op) deze Website niet gebruiken. De Algemene gebruiksvoorwaarden kunnen door Colours & Coatingste allen tijde gewijzigd worden zonder (voorafgaande) kennisgeving. U wordt daarom geadviseerd de voorwaarden bij ieder gebruik opnieuw door te lezen. De gewijzigde Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze Website vermeld zijn.

Informatie op de Website

Hoewel Colours & Coatings zich inspant om de informatie op de Website beschikbaar en zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd en aanvaard door Colours & Coatings- behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Colours & Coatings- dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

Colours & Coatings aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruikmaking van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van de Website en de daarop verstrekte informatie, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Colours & Coatings.

In voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van Colours & Coatings te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze Website.

Colours & Coatings behoudt zicht het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de Website. Colours & Coatings is echter niet gehouden de (informatie op de) Website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.

De informatie op de Website impliceert geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met Colours & Coatings voor u geldende garantiebepalingen.

Toegang tot de Website

Colours & Coatings garandeert niet dat de Website continu en foutloos functioneert en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar zijn van deze Website. Colours & Coatings garandeert eveneens niet dat deze Website of de server waarop deze Website ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen en aanvaardt – behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Colours & Coatings – dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

Verwijzingen en links naar andere websites

Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. Colours & Coatings is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koppelingen naar en de inhoud van deze websites, zelfs niet indien deze sites het logo van Colours & Coatings bevatten. Wij wijzen u er (ten overvloede) op dat (de inhoud van) deze websites niet door Colours & Coatings zijn (is) beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit.

Het feit dat zich op de Website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat Colours & Coatings  (de inhoud van) deze websites en/of de hierop of via deze websites aanboden producten of diensten goedkeurt, ondersteunt of onderschrijft, zelfs niet indien deze websites het logo of enige verwijzing naar Colours & Coatings bevatten.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Colours & Coatings is het niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de Website van Colours & Coatings te creëren. Ook het koppelen van de Website van Colours & Coatings aan andere websites, het zogenaamde “framing” alsmede andere soortgelijke handelingen, zijn verboden.

Intellectueel eigendom

Colours & Coatings en gelieerde vennootschappen behouden alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud en lay-out van de Website, met inbegrip van doch niet beperkt tot teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s, data en HTML-code en/of enig ander materiaal.

Het is u toegestaan de Website uitsluitend voor eigen gebruik te raadplegen. Het is u daartoe uitsluitend toegestaan:

a. materialen, uitgezonderd de HTML-code, te printen of te downloaden voor niet-commerciële informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt;

b. materialen, uitgezonderd de HTML-code, te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

Ieder ander gebruik, daaronder begrepen het overnemen, bewerken, vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden, verkopen, verhuren, opslaan in gegevensbestanden, verstrekken aan derden van de inhoud en/of lay-out van de Website is niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Colours & Coatings.

Gebruik

Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen onder meer andere gebruikers niet hinderen of schade toebrengen. Het is gebruikers niet toegestaan uitingen of berichten van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden via de Website. Het is de gebruikers ook niet toegestaan om racistische of anderszins kwetsende namen te gebruiken op de Website. Dergelijke uitingen, berichten en namen kunnen – naar het vrije oordeel van Colours & Coatings – onmiddellijk van deze Website worden verwijderd. Het is niet toegestaan virussen of schadelijke programmatuur via de Website te verspreiden of anderzins beschikbaar te stellen.

Privacy statement

Op diverse plaatsen op deze website wordt gevraagd persoonlijke gegevens op te geven zoals uw naam en adres. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk specifiek doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Indien u prijs stelt op de hoogte te worden gehouden van aanbiedingen van producten en diensten van Colours & Coatings , kunt u ons toestemming verlenen uw persoonsgegevens hiervoor te gebruiken door dit aan te geven bij het opgeven van uw persoonlijke gegevens.